Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopsovereenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

De storting van een voorschot kan niet beschouwd worden als een aanvaarding door de verkoper, die zich het recht voorbehoudt dit voorschot terug te storten, zonder intresten.

De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. De goederen worden opgeslagen op risico van de koper.

De goederen moeten, na het betalen van een voorschot of het totale bedrag, binnen de maand opgehaald worden, na deze maand is er een opslag vergoeding verschuldigd van €50 per begonnen week en per begonnen m3.

De goederen kunnen pas opgehaald worden nadat het volledige bedrag is betaald.

3 maanden na de verkoop, kan de verkoper, nadat hij de koper hiervan op de hoogte heeft gebracht, de goederen terug nemen mits een schadevergoeding t.b.v.30% van de prijs. De al betaalde sommen worden dan verrekend.

Klachten betreffende de goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen nadat deze zijn opgehaald.

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 15% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 30 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.